Sjukehusapoteka Vest HF

Sykehusapoteka

Sjukehusapoteka Vest HF

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
Telefon:
55 97 53 40
E-post adresse:
Org. nummer:
983 974 716

 
 
 
 
Sjukehusapoteka Vest HF er eit av 5 helseføretak innan Helse Vest RHF. Føretaksleiinga er lagt til Bergen. Føretaket driv 4 sjukehusapotek tilknytta Haukeland Universitetssjukehus, Stavanger Universitetssjukehus, Haugesund sjukehus og Førde Sentralsjukehus. Sjukehusapoteka Vest HF har helseføretaka i regionen som hovudkunde, og verksemda omfattar eigenproduksjon av legemiddel, varehandtering/logistikk, rådgiving og salg til publikum. Føretaket har ca. 200 tilsette.

Sjukehusapoteka Vest HF skal så langt råd er avspegla mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning og å rekruttera kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.