Viser av

Kapellan i Skien sokn - Agder og Telemark bispedømme

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Skien sokn har sokneprest og kapellan. I tillegg gjør prosten menighetspresttjeneste i soknet. Staben består for øvrig av to kantorer, kirketjener, sekretær, troslærer, diakon og barne- og ungdomsdiakon. Ikke alle er fulle stillinger. Det lønnes korledere på honorarbasis. Menigheten har en velfungerende stab og et menighetsråd med klare målsettinger.

Menighetens satsingsområde
Menighetsråd, frivillige og ansatte arbeider etter en fireårig strategiplan. Bærende element i denne er å videreutvikle kirken som byens kirkelige storstue. Det utarbeides årlige handlingsplaner for trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. Det er ønskelig å satse sterkere på ungdomsarbeidet etter konfirmanttid, gjerne i samarbeid med nabomenighetene.

Gudstjenestelivet
Skien menighet er en typisk sentrumsmenighet med vekt på gudstjenesteliv og kulturaktiviteter, både for barn, unge og voksne. Det er et rikt kristenliv i distriktet.
Det er gudstjeneste hver søndag og de fleste helligdager, påskenatt og Olsok. Kryptkirkeruinene på Kapitelberget (fra 1110) og kirkesamlingen i Telemark museum brukes som gudstjenestesteder. Menigheten har overtatt et nabobygg til Skien kirke som nå rustes opp som menighetshus. Det er et tett samarbeid med tidligere eiere, Skien KFUK/M og speiderne, som holder til i bygget.

Tiltak
Barne- og ungdomsarbeid som består av Supertirsdag: Middag for familien, barnekorøvelse, klubb for eldre barn, konfirmantarbeid og diverse trosopplæringstiltak.

Sterkt diakonalt arbeid: Aktiv besøkstjeneste, arbeid blant og med innvandrere, god kirkevertordning, seniortreff, sjelesørgerisk arbeid og ellers mye frivillig arbeid.

Kirkens kor; kantori, voksenkor, barnekor og ei jentegruppe deltar ved gudstjenester og har egne konserter.

Målrettet arbeid med å styrke kirkebygningens og menighetens betydning i byens kulturliv: Menigheten deltar i den store matfestivalen Mersmak hvert år, alle byens 6.klassinger er på et større opplegg i den kulturelle skolesekken med hele kirken som arena, videregående skoler har religionsundervisning i kirken og det er ca 35 konserter og noen år teateroppsettinger i kirkerommet.

Annet
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedtjenestested i Skien sokn (80%)
 • Gudstjenester og andre tjenester i Borgestad sokn (20%)
 • Samarbeid med prestene i sone øst, Skien, om kirkelige handlinger. Gir stor mulighet for personlig utvikling
 • Ukentlige stabsmøter, og staben har som målsetting at ingen skal være alene i en arbeidsoppgave
 • Årlige strategisamlingen for stab og menighetsråd
 • Medvirke til å utvikle forståelsen av samvirke og samhandling
 • Særlig ansvar for konfirmantene
 • Delta i klubb for eldre barn

Vi tilbyr:

 • Lønn som kapellan i stillingskode 0922 LR 26
 • Etter- og vidererutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsveiledning

Bildet: Skien kirke

Skien kirke feirer 125 årsjubileum i 2019. Skien menighet har snaut 6900 medlemmer og tilhørige. Det er korte avstander i soknet.

Skien kirke er bygd i nygotisk stil og har godt 1000 sitteplasser. Kirkens store orgel skal nå total restaureres. Kirkehuset brukes mye, dog lite til begravelser.

 

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.