Viser av

Sokneprest med tjenestested Ringsaker sokn - Ringsaker prosti

Den norske kirke, Hamar bispedømme

Stilling som sokneprest i Ringsaker prosti med tjenestested Ringsaker sokn lyses ledig.

Ringsaker sokn har over 6300 kirkemedlemmer og består av et utpreget jordbruksdistrikt og flere grendesamfunn rundt Moelv, som i året 2010 fikk bystatus. Vakker natur med nærhet til både Mjøsa og fjellet og gode muligheter for friluftsliv.

Ringsaker kirke er en stilren og vakker middelalderkirke, en steinbasilika fra midten av 1100-tallet, viet til St. Olav og utvidet til korskirke på 1200-tallet. Kirken er også kjent for sitt helt spesielle alterskap. Kirken blir mye brukt som konsertkirke, blant andre av Ringsaker Kantori og er svært velegnet for utøvelse av klassisk musikk/kirkemusikk, og den får snart nytt orgel. Den fungerer særdeles godt som sted for feiring av kirkelige begivenheter, både gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved Ringsaker kirke ligger en enkel kirkestue med pilegrimsherberge og åtte sengeplasser. Pilegrimsleden til Nidaros går gjennom Ringsaker. Ringsaker er også Alf Prøysens hjembygd, og Prestvegen går til Ringsaker kirke via Prøysenstua.

Tjenestene i Ringsaker sokn fordeles mellom sokneprest, prost og 10% fra soknepresten i Åsmarka. I Moelv sentrum ligger Moelv kirkesenter (fra 1970-tallet) med vigslet kirkerom og rom for kirkelige aktiviteter. Det er gudstjenester der om lag hver fjerde søndag, og kirkesenteret benyttes til konfirmantundervisning, korvirksomhet, trosopplæringstiltak og ulike type møter hver uke.

Det er en trofast gruppe som slutter opp om gudstjenestelivet på kirkesenteret, og Moelv kirkesenter utfyller den virksomheten som foregår i Ringsaker kirke og gir menigheten et allsidig og sentrumsnært tilbud. Det holdes også årlige gudstjenester på et av grendehusene og enkelte friluftsgudstjenester. I Ringsaker menighet er det to bo- og aktivitetssentre der det holdes månedlig andakt eller gudstjeneste.

Staben i Ringsaker menighet er samlokalisert på Moelv kirkesenter. Kirkekontoret er felles for de tre menighetene i nordre del av Ringsaker, tre sokneprester, prosten og saksbehandler har kontor der sammen med kirkeverge, organist, daglig leder på kirkekontoret, kirketjenere, kateket og menighetspedagog.

Menigheten har vedtatt trosopplæringsplan, ansatte og frivillige samarbeider om gjennomføringen.. Menighetsarbeidet drives i et folkekirkelig perspektiv. Det er god oppslutning om de kirkelige handlinger og vekt på et levende og variert gudstjenesteliv. Tverrfaglig samarbeid mellom de tilsatte i kirken vektlegges, likedan samarbeid prestene i mellom. Det jobbes grundig med arbeids- og fridagsplaner for prestene i prostiet.

I 2018 ble det holdt totalt 87 gudstjenester i soknet,65 dåp, det var 56 konfirmanter, 4 vigsler og 92 gravferder i Ringsaker sokn og 11 gravferder i Åsmarka.

Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkning.

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. Offentlighetsloven § 2

Arbeidsoppgaver:

 • Holde gudstjenester i Ringsaker sokn og ha ansvar for gudstjenesteutvikling i Ringsaker menighet sammen med menighetsråd og andre ansatte
 • Utføre gravferder og vigsler i Ringsaker og Åsmarka etter oppsatt plan
 • Ha institusjonsandakter og medansvar for menighetens diakonale arbeid. Det jobbes aktivt med å få tilsatt diakon i prostiet.
 • Være geistlig representant i Ringsaker menighetsråd
 • Delta og i samråd med prosten ha ansvar innen noen av menighetens utvalg
 • Ta del i konfirmantarbeidet og ha noe konfirmantundervisning i samarbeid med kateketen som leder dette arbeidet
 • Være med på konkrete trosopplæringstiltak tilknyttet kirke- og gudstjenesteliv
 • Ha et oppfølgingsansvar for menighetenes barne- og ungdomsarbeid
 • Inngå i kirkens samarbeid med skoler og barnehager i soknet
 • Være med på felles stabsmøter for Ringsaker og Åsmarka og lede tverrfaglige møter for staben i Ringsaker sokn
 • Delta i beredskapsordningen som er i samarbeid med Hamar domprosti
 • Delta i felles tiltak i prostiet
 • Ha ansvar som fungerende prost når prosten ikke selv er i tjeneste

Kvalifikasjoner:

 • Målformen i kirke og skole er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ledererfaring/-utdannelse kan være en fordel. Eventuelt motivert for å ta videreutdanning innen ledelse.

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide og være fleksibel.
 • Ha evne og vilje til både å lytte og lede.
 • Være i stand til å formidle det kristne budskapet til mennesker i ulik alder og livssituasjon.
 • Ønske om å ta vare på og utvikle det beste i folkekirketradisjonen.
 • Kunne samarbeide med lokalsamfunnet.

Vi tilbyr:

 • Flott tjenestebolig dersom det er ønskelig.
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest. Innskudd i Statens Pensjonskasse
 • I Hamar bispedømme er det tilbud om Arbeidsveiledning for vigslede stillinger
 • Tjenestetelefon, skyssgodtgjørelse og tilskudd til tjenestedrakt etter de til enhver tid gjeldende satser.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i staten.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
 • Les gjerne mer om kirken i Ringsaker på hjemmesiden for Ringsaker kirkelige fellesråd http://www.kirken-ringsaker.no/ og om Ringsaker kommune på kommunens nettside http://www.ringsaker.kommune.no

Ringsaker prosti omfatter seks sokn og ligger sentralt i Hedmark fylke ved Mjøsa, Sjusjøen og Ringsakerfjellet og omfatter byene Brumunddal og Moelv. I utstrekning tilsvarer prostiet Ringsaker kommune og dermed også området for Ringsaker kirkelige fellesråd. Kommunen har ca. 34000 innbyggere, hvorav ca. 28000 er medlemmer i Den norske kirke.  Ringsaker er landets største landkommune med mye turisme og friluftsliv.  Det er stor satsing på kultur og idrett.    Reisetid til og fra hovedstaden er under to timer og blir stadig kortere.

"Kjerkebygda" med Ringsaker kirke og Ringsaker prestegård ligger vakkert til ved Mjøsa, og både kirken og prestegården som eies av OVF, har et helt spesielt særpreg og lange historiske røtter.  Prestegården er fra middelalderen, og den tradisjonelle presteboligen fra 1748.

Prostiet har for tiden en presteressurs som inklusive prosten til sammen utgjør åtte hele stillinger. Prestene har hvert sitt tjenestested, men møtes jevnlig og avlaster hverandre ved samarbeid på tvers av soknene.  Folkekirketenkningen preger menighetsli
vet, og "En kirke for alle" er et strategisk mål for den kirkelige virksomhet i Ringsaker.

 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.