Viser av

Kapellan i Modum

Den norske kirke, Tunsberg bispedømme

Vi har ledig kapellanstilling i Modum og ønsker oss en prest som trives med å arbeide i team!

Modum sokn omfatter Modum kommune, med 7 kirker samt 1 menighetssenter. Menigheten har et stort og omfattende arbeid. Modum ligger sentralt på Østlandet og har ca. 14.050 innbyggere, 15 barnehager, 5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og videregående skole. Kommunen har gode oppvekstsvilkår og rike muligheter for kultur og friluftsliv. Kjennemerker er bl.a. Blaafarveværket, verdens største skiflyvningsbakken i Vikersund og Modum Bad med Institutt for Sjelesorg. Folkekirken står sterkt og har godt omdømme i lokalmiljøet. Staben opplever å ha et godt samarbeid og fellesskap og består av diakon, kateket, trosopplærer, 3 prester, kirketjenere, klokkere, kantor, menighetsmusiker, kirkeverge og kontormedarbeidere. Staben har felles kontorløsning i Åmot kirke. Det legges vekt på stabsrelasjoner og stabsutvikling. Det brukes både tid og ressurser på at alle i staben skal oppleve en meningsfull tjeneste, hvor arbeidsoppgavene er forutsigbare og at de nødvendige ressurser finnes for å få oppgavene gjennomført. Det legges vekt på å arbeide for et godt arbeidsmiljø med en åpen og ærlig kommunikasjon. Menighetsrådet har et strategidokument for perioden 2017-2021. Et stort og omfattende arbeid er gjort og hovedmålet for menigheten vil for perioden være: «Kirken for alle». Menigheten har et stort og rikt arbeid også utenom søndagens gudstjenester og har et frivilligkorps på 270 personer. Menigheten har et omfattende trosopplæringsarbeid med mange breddetiltak. Av jevnlige aktiviteter for barn og unge kan nevnes Knottesang , Åmot barnegospel, Tensing, KRIK, familiespeider og ledertrening. I menigheten feires det i løpet av året omtrent 170 gudstjenester, døpes 110 barn, konfirmeres 120 ungdommer, 20 vigsler og omtrent 120 gravferder. Videre er det et godt samarbeid med kommunale institusjoner, sykehjem, skolene og med kommunens administrasjon. Menigheten drives økonomisk forsvarlig. Den har også samarbeid og nære relasjoner både til den frivillige idretten og til de store hopprenn i Vikersund hoppbakke.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  Deltar i konfirmantarbeid, kirke-skolesamarbeid, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
  Stabsmøter
  Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
  Delta i beredskapsturnus etter gjeldene ordning i Tunsberg bispedømme
  Tjenestefordelingen mellom prestene vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en motivert kapellan som har hjerte for barn og unge                                                                                                                                                                                       Vi søker etter en kapellan som vil formidle til folk i alle aldre og levendegjøre menighetens visjon                                                                                                                                   Vi søker en selvstendig og strukturert kapellan med gjennomføringskraft                                                                                                                                                                             Vi søker en kapellan med vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige 

  Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
  Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
  Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde  
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
  Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
  Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
  Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for
 • å gå i veiledning
 
Relaterte stillinger
Det er for tiden ingen prioriterte stillingsannonser publisert på denne siden. Skriv inn søkeord i feltet ovenfor for å søke blant alle stillingsannonser, eller klikk her for å gå til førstesiden.