Helse Førde

HelseVest Førde

Helse Førde

Besøksadresse:
Helse Førde administrasjon, Førdegården, 6800 Førde
Telefon:
57 83 90 00
E-post adresse:
Org. nummer:
983974732
Sosiale medier:
Twitter

Helse Førde HF yter spesialisthelsetenester til dei 107 500 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket er i stadig utvikling for å gjere tilbodet best mogeleg innanfor dei rammene styresmaktene set og brukarane forventar. Helse Førde har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar og ansvar for ambulanseteneste. Tal på tilsette er omlag 2300, og budsjettet er på to milliardar kroner. Føretaket er organisert i 4 klinikkar. Det er det statlege Helse Vest RHF som eig Helse Førde.Helse Førde skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.