Helse Fonna

Helse Vest Fonna

Helse Fonna

Besøksadresse:
Karmsundgata 120, 5504 Haugesund
Telefon:
05253
E-post adresse:
Webside:
Sosiale medier:
FacebookTwitterYoutube

Helse Fonna HF omfattar dei somatiske sjukehusa Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen, fire psykiatriske sentre (DPS) og ambulansestasjonane våre. Organisasjonen er delt inn i klinikkar/område som er organisert på tvers av dei ulike sjukehusa. Helse Fonna skal yte spesialisthelsetenester til ei befolking på over 170 000, og har rundt 3 900 medarbeidarar. Vi er med dette den største arbeidsgivaren og kompetansebedrifta i vår region. Helse Fonna-området dekkjer 19 kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland.
Helse Fonna legg vekt på fleksibilitet, også med omsyn til arbeidsområde og arbeidsstad. Helse Fonna skal så langt som råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere kvalifiserte medarbeidarar med innvandrarbakgrunn. Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet. Våre verdiar er respekt i møte med pasienten, kvalitet i prosess og resultat og tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg.
Ledige stillinger og jobber
Side av
Side av
Det er for tiden ingen stillingsannonser publisert på denne siden.